top of page
評估作業流程
實地訪評說明
  • ​方式:個別及集體訪談。
  • 對象:
       1. 董事長
       2.總經理
       3.獨立董事(功能性委員會召集人)
       4.外部董事、第二位獨立董事或監察人
       5.公司治理主管(議事單位主管)
bottom of page